Zostały ogłoszone stawki opłaty mocowej na 2022 rok, znacząco wyższe niż w 2021 roku.

Udostępnij:

Przekroczony został próg 100 zł za MWh.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku
od towarów i usług (stawki netto) wynoszą:

1) 2,37 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób
ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh
energii elektrycznej (w 2021 r – 1,87 zł)

2) 5,68 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób
ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200
kWh energii elektrycznej  (w 2021 r. – 4,48 zł)

3) 9,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób
ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh
do 2800 kWh energii elektrycznej  (w 2021 r. – 7,47 zł)

4) 13,25 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób
ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh
energii elektrycznej (w 2021 r. – 10,46 zł)

5) 0,1026 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych
w art. 89a ust. 1 pkt 1)
Stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym mierzony lub wyznaczany jest pobór energii elektrycznej, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.

Stawkę opłaty mocowej dla odbiorców końcowych innych niż określeni w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy stosuje się do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby.

Wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego  zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy zostały opublikowane w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 55/2021 z dnia 30 września 2021 r. Zgodnie z ww. informacją wybranymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt. 2 Ustawy jest piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta – o 21.00.

Pełna informacja https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9798,Informacja-nr-562021.html