Tylko 20% firm rozpocznie nowe przedsięwzięcia, głównie wielkie firmy

Udostępnij:

Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP (SM NBP) sugerują, że w II kw. 2023 r. koniunktura w sektorze przedsiębiorstw pozostała osłabiona, ale przestała się pogarszać. W III kw. br. firmy spodziewają się niewielkiego spadku zapotrzebowania na towary i usługi, związanego z prognozowanym ograniczeniem popytu krajowego przy osłabionym wzroście popytu zagranicznego. Z kolei w perspektywie rocznej przedsiębiorstwa oczekują stabilizacji popytu. Przy czym niepewność formułowanych przez respondentów SM NBP ocen pozostaje wysoka.

W II kw. zapotrzebowanie na pracę – po wcześniejszym wyraźnym spadku – nieznacznie wzrosło. Wzrost zatrudnienia w połączeniu z podwyżkami płac spowodował widoczny wzrost kosztów pracy. Ze względu na malejące dynamiki cen surowców i materiałów rośnie również relatywne znaczenie płac w kształtowaniu się ogólnego poziomu kosztów.

Wzrósł odsetek przedsiębiorstw bez problemów z płynnością i po raz pierwszy od 6 kwartałów więcej firm oczekiwało poprawy swojej sytuacji płynnościowej w perspektywie roku niż jej pogorszenia. W I kw. poprawiła się dostępność kredytu bankowego, ale – w świetle wyników SM NBP – zainteresowanie przedsiębiorstw tym źródłem finansowania spada.Rezultaty SM NBP wskazują, że klimat inwestycyjny w SPN – mimo poprawy – pozostaje osłabiony. Udział firm planujących nowe inwestycje pozostaje niski, a w perspektywie kwartału tyle samo firm zamierza zwiększyć skalę nakładów inwestycyjnych, co ją ograniczyć. Pogorszyły się także nastroje wśród większych przedsiębiorstw, które ograniczyły zainteresowanie nowymi inwestycjami i częściej rezygnują z rozpoczętych przedsięwzięć.

Przy czym nakłady inwestycyjne SPN były – podobnie jak w latach 2021-22 – silnie skoncentrowane: niemal ¼ z nich ponoszona była przez dziesięciu największych inwestorów. Na kształtowanie się nakładów na poziomie zagregowanym duży wpływ miała też branża energetyczna, górnicza i wodna (EGW), gdzie inwestycje wzrosły realnie o 37,9% . Relatywnie szybki wzrost inwestycji notowany był także nadal w grupie przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż eksportową. Wyraźnie obniżył się udział firm realizujących inwestycje – w szczególności w sektorze MSP – osiągając historycznie niski poziom (65,1%).

Do wzrostu inwestycji przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie nakładów na projekty charakteryzujące się relatywnie krótkim cyklem realizacji, tj. zakupy środków transportu (wzrost o 15,1% r/r) oraz maszyn i urządzeń (5,9% r/r). Obniżona, względem wcześniejszych cykli inwestycji, pozostaje natomiast kontrybucja do wzrostu inwestycji budowlanych. W strukturze nakładów inwestycyjnych ogółem od 2019 r. rośnie udział wartości niematerialnych i prawnych. W I kw. wyniósł on 10%, głównie dzięki dynamicznie zwiększających się nakładach przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego. Największą część swoich inwestycji na wartości niematerialne i prawne przeznaczyły przedsiębiorstwa sektora energetycznego (27,4%).

Dynamikę wzrostu inwestycji w kolejnych kwartałach może nadal ograniczać niskie zainteresowanie przedsiębiorstw podejmowaniem nowych przedsięwzięć  – rozpocznie je ok. 20% firm. Udział inwestorów zatrudniających powyżej 2000 pracowników planujących rozpoczęcie nowych inwestycji obniżył się o 2,9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału (do 43,1%). Jednocześnie silnie – o 6,7 pkt. proc. wobec poprzedniego kwartału – zwiększył się wśród nich udział przedsiębiorstw ograniczających bądź rezygnujących z rozpoczętych inwestycji.

Pełna informacja z Szbkiego Monitoringu NBP jest TUTAJ