Gorsze wyniki przedsiębiorstw w III kwartale

Udostępnij:

W 3q22 wynik firm niefinansowych (zatrudniających więcej niż 49 osób) pogorszył się – przychody wzrosły wolniej niż koszty (o odpowiednio 30,0% r/r i 32,2% r/r). Wynik finansowy netto osiągnął poziom 56,8 mld zł, malejąc w ujęciu rocznym (po raz pierwszy od 2q20), o 1,7%.

Wskaźnik rentowności obrotu netto firm niefinansowych wyniósł w 3q22 4,5% (w 1-3q22: 5,2%), co było poziomem o 1,4pp niższym niż w 3q21 i 1,6pp niższym niż w 2q22. W ujęciu branżowym ponadprzeciętną wartość tego wskaźnika osiąga jedynie górnictwo i wydobywanie (w 1-3q22: 17,1%; +10,3pp r/r), co należy wiązać z utrzymującymi się od 2h21 wysokimi cenami węgla. Przedsiębiorstwa zaopatrujące w energię, gaz i wodę osiągnęły słabszy wynik niż przed rokiem (5,8%; -2,1pp r/r), co wynika ze wzrostu cen surowców energetycznych, podobnie firmy działające w przetwórstwie przemysłowym (5,2%; -0,9pp r/r), coraz częściej zgłaszające problemy po
stronie popytowej.

Poprawę rentowności względem 1-3q21 odnotowały natomiast przedsiębiorstwa transportowe (4,7%; +0,6pp r/r) oraz nieznacznie firmy budowlane (6,1%; +0,1pp r/r), a rentowność handlu utrzymała się na niezmienionym poziomie (3,6%).

Zapraszamy na spotkania Klubu Dyrektorów Finansowych “Dialog” w Poznaniu i Szczecinie na temat najlepszych strategii firm w tych okolicznościacj

29.11 g. 9-11      Zachować zysk przy zmniejszonej sprzedaży. Poznań

8.12 g. 9-11   Zachować zysk przy zmniejszonej sprzedaży. Szczecin